กองทุนรวมคืออะไร กองทุนรวมคืออะไร มีเงินพันเดียวก็ลงทุน เงินต่อเงินได้จริงหรือ

คุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า? มีเงินเก็บ อยากลงทุนให้เงินต่อเงิน แต่ลงทุนไม่เป็น หรือไม่กล้าเสี่ย กลัวขาดทุน เพราะไม่มีความรู้ คุณสมบัติเหล่านี้ เหมาะจะรับยารักษาที่มีชื่อว่า "กองทุนรวม" ว่าแต่ กองทุนรวมคืออะไร AMG จะแนะนำให้รู้จัก และบอกว่ากองทุนแต่ละประเภท เหมาะสมกับผู้ลงทุนแบบไหน

ถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้ : มีเงินเก็บ อยากลงทุน ให้เงินต่อเงิน แต่ลงทุนไม่เป็น หรือ ไม่กล้าเสี่ยงกลัวขาดทุน เพราะไม่มีความรู้ คุณสมบัติลบๆ เหล่านี้ เข้ากันดีมากๆ กับยารักษาที่มีชื่อว่า "กองทุนรวม" ว่าแต่ กองทุนรวมคืออะไร มารู้จักไปพร้อมๆ กับ AMG

กองทุนรวม กองทุนรวมคืออะไร กองทุน ลงทุนกองทุนรวม mutual fund

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ เครื่องมือในการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ก็คือบุคคลธรรมดา เราๆ ท่านๆ ที่อยากนำเงินที่มี ไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บ เงินเหลือกินเหลือใช้ทุกๆ เดือน เงินเย็น เงินมรดก มาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน

กองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้ที่ (รู้สึกว่า) มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุนมากมายนัก

เพราะการลงทุนในกองทุนรวม เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ที่พูดกันว่า มีเงินพันเดียวก็ลงทุนเงินต่อเงินได้ เป็นเรื่องจริง!

นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวม ง่ายและสะดวก เพราะมีผู้บริหารกองทุน คอยดูแลอยู่ ผู้ลงทุนเงินอย่างเรา เหมือนกับร่วมใส่เงินไปในจรวด ที่มีนักบินอวกาศ และแผนการบินสูงและสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

นิยาม กองทุนรวม ที่ตลาดหลักทรัพย์กล่าวไว้คือ “การนําเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหลาย มากองรวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนั งสือชี้ชวนเสนอขาย แก่ผู้ลงทุน”

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เพราะมีกองทุนให้เลือกมากมายหลายประเภท  เช่น ลงทุนระยะสั้น ระยะยาว เสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลาง เสี่ยงสูง เพื่อประหยัดภาษี ก็ได้หมด

คราวนี้มาดู ประเภทของกองทุนรวม กัน

กองทุนรวมแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ตามลักษณะการไถ่ถอนหรือขายคืน และแบ่งตามนโยบายการลงทุน

แบ่งตามลักษณะไถ่ถอนหรือขายคืน จะมี 2 แบบคือ กองทุนเปิด ที่ผู้ถือหน่วยสามารถซื้อหรือขายคืน ให้บริษัทจัดการได้ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ กองทุนปิด ผู้ถือหน่วยสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่บริษัทจัดการได้

แบ่งตามนโยบายการลงทุน จะมีกองทุนรวมแบบทั่วไป และกองทุนรวมแบบพิเศษ ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายถึง กองทุนรวมแบบทั่วไปก่อน เพื่อให้เข้าใจได้อย่างละเอียด และไม่สับสน

กองทุนรวมแบบทั่วไป มีทั้งหมด 3 อย่าง ได้แก่

1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ที่มี กำหนดชําระเงิน ต่อเมื่อทวงถาม กองทุนรวมตลาดเงินมีอายุไม่เกิน 1 ปี กองทุนประเภทนี้มีนโยบายการลงทุนคล้ายคลึงกับ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงต่ำที่สุด

เหมาะสำหรับใคร : ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

กองทุนรวม กองทุนรวมคืออะไร กองทุน ลงทุนกองทุนรวม mutual fund

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวม ที่มีนโยบายการลงทุนใน เงินฝาก ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ของภาคเอกชน แบ่งออกเป็น

2.1 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ที่มีอายุการถือครองเกิน 1 ปี ขึ้นไป

เหมาะสำหรับใคร : ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ แต่สามารถลงทุนระยะยาวได้

2.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ที่มีอายุการถือครองไม่เกิน 1 ปี ตรงข้ามกับ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว

เหมาะสำหรับ : ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ และต้องการลงทุนระยะสั้นด้วย

3. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนของตราสารทุน (ตราสารทุน คือ ตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือตราสารทุน เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือฯ จะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” เช่น หุ้นบริษัท หน่วยลงทุน)ไม่ต่ำกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้นๆ

เหมาะสำหรับ : ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เงินฝากประจำปลอดภาษี ทางสว่างของคนออมน้อย 

5 กระเป๋าแบรนด์หรูมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขายต่อแล้วได้ราคาสูง 

ออมกองทุนรวม กับ ออมหุ้น ต่างกันยังไง ข้อดี-ข้อด้อยมีอะไรบ้าง