ลดหย่อนภาษี: รายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2560

พอเข้าสิ้นปี สิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงคือการเตรียมตัวจ่ายเงินภาษี แล้วปี 2560 นี้ มีรายการไหนที่เราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างล่ะ

รายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2560 มาแล้ว! โดย JobsDB ได้จัดลิสต์รายการไว้ให้อ่านได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ลดหย่อนภาษีปี 2560

ซึ่งรายการเสียภาษีได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับบุคคล

 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนได้ทันที 60,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) ลดหย่อนได้ 60,000 บาท
 3. ค่าเลี้ยงดูบุตร ลดหย่อนคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่ยกเลิกค่าลดหย่อนทางการศึกษา
 4. ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเอง และบิดามารดาของคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
 5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี จึงสามารถหักลดได้ตามจำนวนที่จ่าย แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 6. ค่าเลี้ยงดูคนพิการ ผู้ที่ดูแลตามกฏหมาย สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 60,000 บาท โดยผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับการออมและลงทุน

 1. กองทุนประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจำนวน แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
 2. กองทุนการออมแห่งชาติ ลดหย่อนได้ตามจำนวน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ลดหย่อนได้ตามจำนวน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องเป็นประกันที่มีความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป และคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้  ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท
 4. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ต้องเป็นประกันที่มีความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป   
 5. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับการยกเว้น
 6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่าย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่าย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท แต่ต้องเป็นประกันที่มีระยะ 10 ปีขึ้นไป
 • * ประกันชีวิตแบบบำนาญ + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กบข. + กองทุนครูโรงเรียนเอกชน + RMF (ข้อ 11-15) ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

  ค่าลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ

  1. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำไปจ่าย เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  2. ลดหย่อนบ้านหลังแรก ลดหย่อนได้ไม่เกิน 20% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  3. ค่าซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลเสียหายจากน้ำท่วม ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  4. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วม ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท
  5. ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

  ค่าลดหย่อนจากเงินบริจาค

  1. บริจาคช่วยน้ำท่วม  สามารถลดหย่อนได้ 1.5 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคทั่วไป ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนอื่นๆ
  2. บริจาคทั่วไป หักตามจำนวนจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนอื่นๆ
  3. บริจาคเพื่อการศึกษาและการกีฬา สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนอื่นๆ