ทำฟันฟรี ก่อนสิ้นปี 2561 ใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

lead image

เงินประกันสังคมที่ถูกหักออกจากเงินเดือนทุกเดือนนั้น ให้สิทธิประโยชน์หลายอย่าง และที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ สิทธิทำฟันประกันสังคม ฉะนั้น มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย อย่ามัวทำงานหนักจนละเลยการดูแลสุขภาพปากและฟันนะ 

สิทธิทำฟันประกันสังคม ปี 2561 นี้ สำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรม จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ เรามีสิทธิเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน

ทำฟันฟรี ก่อนสิ้นปี 2561 ใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

พนักงานบริษัท ผู้ประกันตนใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม กรณีใดบ้าง

1. ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

2. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น วงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
 • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

สิทธิทำฟันประกันสังคม

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกเงินค่าทันตกรรม

#กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ

 • สามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
 • เช็คสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ

#กรณีที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมบริการ

 • ขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการ
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 • นำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนหน้าแรก มายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

#กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

ไม่ทำประกันสุขภาพ ดีเจหนุ่มผ่าตัดสมองค่าหมอกระฉูด โซเชียลระดมทุนช่วย

อ่านกันมนุษย์ทำงาน! เงินประกันสังคมแต่ละเดือน จ่ายแล้วแบ่งไปไหนบ้าง?

คุณแม่คลอดลูก ได้สิทธิประกันสังคม ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง?

ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่ายให้สูงสุด 45,000 บาท!

Written by

Nattida K.