อัพเดทเงินเดือนวิศวะจบใหม่ 2018 เปลี่ยนสายงานทันมั้ยเนี่ย!

อยากรู้ไหม ชาววิศวะจบใหม่เค้าได้เงินเดือนเท่าไหร่กัน?

เมื่อยังเป็นเด็กหลายคนคงเคยได้ยินที่ผู้ใหญ่พูดว่าให้ตั้งใจเรียนเข้าไว้ เรียนเก่ง ๆ โตไปจะได้เป็นหมอ เป็นทนาย เป็นวิศวกร นั่นก็เพราะสายอาชีพเหล่านี้ นอกจากคนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นอาชีพที่เท่ห์ มีหน้ามีตาในสังคม ยังเงินเดือนดีอีกด้วย โดยเฉพาะงานสายวิศวะ ที่เงินเดือนเด็กจบใหม่บางบริษัทเยอะกว่าคนที่ทำงานสายอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานมาหลายปีด้วยซ้ำ เงินเดือนวิศวะสูงๆ ที่ว่านี่เท่าไหร่กันล่ะ Asian Money Guide สรุป เงินเดือนวิศวะ แบบคร่าวๆ ของเด็กจบใหม่ ไปจนถึงประสบการณ์ 5 ปี ในแต่ละสายงานมาให้ส่องกัน

สายงานวิศวะนั้นแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ด้วยกัน เช่น ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม เครื่องกล โดยเงินเดือนที่เราเอามาให้ดูนั้น จะเป็นเงินเดือนคร่าวๆ แบบแบ่งตามสายงาน ถ้าวิศวกรคนไหนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยล่ะก็ สามารถไปสอบวัดความรู้ด้านภาษา TOEIC แล้วเอาคะแนนมายื่น เพื่อเพิ่มเงินเดือนได้อีกด้วย

เงินเดือนวิศวะ ในสายงานต่าง ๆ ประสบการณ์ 0-5 ปี
เงินเดือนวิศวะ

เงินเดือนวิศวะ

เงินเดือนวิศวะ

ถึงอย่างนั้น เงินเดือนที่จ่ายกันจริงๆ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำ ใครอยากรู้ว่าสายงานวิศวกรแต่ละสาย ทำงานแตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดมาให้ดูเช่นกัน

เงินเดือนวิศวะ

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบ วางแผน ควบคุมการทำงานตามแบบ ดูแลระบบติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ วางแผนระบบปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ (งานครอบคลุมได้หลายสาย เช่น ด้านอาคารสิ่งก่อสร้างด้านสายงานผลิตในโรงงาน ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร)

วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)

ลักษณะงาน: ควบคุม ดูแล ปรับปรุง แก้ไขงานในกระบวนการผลิตหรือออกแบบ ปรังปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้า วางแผนการบำรุงรักษาระบบของเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือการจ่ายไฟฟ้า

วิศวกรก่อสร้าง (Construction Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการบริหารงานก่อสร้างด้วย

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ นำเสนองาน ประสานงานกับฝ่ายผลิต รวมถึงการลงหน้างานจริงเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)

ลักษณะงาน: วางแผนการซ่อมบำรุง และป้องกันเครื่องจักรเสียหาย แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือระบบต่างๆ

วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

ลักษณะงาน: วางแผน ควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยรวมทั้งหมด ทั้งยอดการผลิต คุณภาพ แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตต่างๆ

วิศวกรประเมินราคา (Estimation Engineer)

ลักษณะงาน: ถอดแบบ ประเมินราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก่อสร้าง หรือในโปรเจคงานต่างๆ ต้องมีความละเอียด การประเมินจำนวนวัสดุที่จำเป็น ประเมินระยะเวลา และแรงงานที่ต้องใช้

วิศวกรการขาย (Sales Engineer)

ลักษณะงาน: นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ให้คำปรึกษา คำแนะนำสาธิตการใช้งาน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ รับฟังข้อเสนอจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงกับทีมงาน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)

ลักษณะงาน: ประเมินความเสี่ยง วิจัยสารพิษในสิ่งแวดล้อม วางแผนควบคุม ปรังปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประสานงานตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิศวกรพลาสติก (Injection Engineer)

ลักษณะงาน: ควบคุมการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอบแห้งวัสดุต่างๆ อุปกรณ์การลำเลียง ทดสอบงานต้นแบบ พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงาน และกระบวนการผลิต

วิศวกรอำนวยความสะดวก (Facility Engineer)

ลักษณะงาน: บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงระบบเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบท่อในอาคาร เป็นต้น

วิศวกรวัสดุ (Material Engineer)

ลักษณะงาน: วางแผน จัดหาวัสดุเพื่อการผลิต ปรับปรุง คิดค้นวัสดุผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบ และจุดประสงค์ที่ต่างกัน

วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงสร้างเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายไร้สาย router ต่างๆ

วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer)

ลักษณะงาน: วิเคราะห์ สำรวจ วางแผนปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้ได้มาตรฐาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลกระบวนการผลิต

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC Engineer)

ลักษณะงาน: ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการทำงาน การผลิต วัสดุในการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ออกมา

วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer)

ลักษณะงาน: พัฒนา วิจัย ปรังปรุงผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทดลอง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทำงาน

วิศวกรระบบ (System Engineer)

ลักษณะงาน: ออกแบบระบบของทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมเพื่อการใช้งานกับระบบ server ที่ต่างกันออกไป

Credit :www.adecco.co.th

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อยากเงินเดือนขึ้น ห้ามพูด 8 ประโยคนี้กับเจ้านาย

เปิดโพย เงินเดือนแอร์ 17 สายการบิน ได้เท่าไหร่กันบ้าง?

10 อาชีพรายได้ดีมาก ทำจากบ้านได้ด้วย