เงินเดือนเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ สตาร์ทเท่าไหร่ ฐานเงินเดือนแต่ละอาชีพปี 2561

lead image

เด็กจบใหม่ใครๆ เค้าก็ได้เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทกันทั้งนั้นแหละ จริงอ่ะ?

เงินเดือนเด็กจบใหม่ เรียกเท่าไรดี ถ้ายังไม่มีประสบการณ์

ฐานเงินเดือนของแต่ละอาชีพในปัจจุบันนี้ ได้เท่าไรกันบ้าง เงินเดือนเด็กจบใหม่ ควรเรียกเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม แม้แต่คนที่ทำงานมีประสบการณ์แล้วก็อยากรู้เหมือนกัน Asian Money Guide Thailand ขออ้างอิงจาก Thailand Salary Guide 2018 จากบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลจริงของลูกค้าอเด็คโก้ปีที่ผ่านมา สำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี แต่ละอาชีพได้เท่าไรบ้างมาดูกัน

เงินเดือนเด็กจบใหม่

ฐานเงินเดือนแต่ละอาชีพ (ประสบการณ์ 0-5 ปี)

#Admin

 • Administrative Officer / Staff เงินเดือน 15,000-30,000 บาท หน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการด้านต่างๆ และช่วยเหลือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • Clerk หรือ เสมียน เงินเดือน 10,000-17,000 บาท หน้าที่ ให้บริการด้านธุรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบการบริหารจัดการด้านการเงิน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและนโยบายและวิธีการขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
 • Administrative Assistant เงินเดือน 12,000-40,000 บาท หน้าที่ จัดทำเอกสารและให้การช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารและงานธุรการด้านอื่นๆ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
 • Cashier (แคชเชียร์) เงินเดือน 15,000-16,500 บาท หน้าที่ ทำเรื่องรับและเบิกจ่ายเงินในสถานประกอบการอื่นๆนอกเหนือไปจากสถาบันการเงิน ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องคิดเงิน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นประจำ ดูแลเรื่องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตและเช็ค

เงินเดือนเด็กจบใหม่

#Accounting งานบัญชี

 • Junior Accounts เงินเดือน 12,000-35,000 บาท หน้าที่ ลงบันทึกรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำใบสำคัญจ่าย คำนวณภาษี และทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบและบันทึกบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทและบันทึกทางการบัญชีอื่นๆ ทำใบแจ้งยอด (งบ) ใบแจ้งหนี้และใบสำคัญประเภทต่างๆ ทำงบดุลและการพิสูจน์ยอด เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการบัญชีด้านใดด้านหนึ่ง
 • Call Center เงินเดือน 13,000-28,000 บาท หน้าที่ ดูแลการรับสายโทรเข้าและโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถามและจัดการกับข้อร้องเรียน

#Finance

 • Collection Officer เงินเดือน 18,000-25,000 บาท หน้าที่ ติดตามลูกค้าสินเชื่อ และจัดทำรายงานการจัดเก็บหนี้สิน
 • Financial Administrator / Officer เงินเดือน 15,000-28,000 บาท หน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการด้านต่างๆ และช่วยเหลือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนเด็กจบใหม่

#Graphic Designer

 • Graphic Designer เงินเดือน 20,000-35,000 บาท หน้าที่ สร้างงานศิลป์หลากหลายประเภทสำหรับนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ เอกสารส่งเสริมการตลาดและการขาย ป้ายต่างๆ หน้าเว็บเพจ และอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

#Human Resources

 • HR / Administrative Officer เงินเดือน 16,000-35,000 บาท หน้าที่ รับผิดชอบงานธุรการด้านต่างๆ และช่วยเหลือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการงานเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • Trainer เงินเดือน 18,000-30,000 บาท หน้าที่ ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทในเรื่องที่จำเป็น เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็น

 

เงินเดือนเด็กจบใหม่

#Engineering

 • Draftsman เงินเดือน 15,000-35,000 บาท หน้าที่ เขียนแบบร่างทางวิศวกรรมต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพเพื่อใช้ในงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นภาพเสมือนจริง 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติ
 • Sales Engineer เงินเดือน 18,000-25,000 บาท หน้าที่ สาธิตประโยชน์ของสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าดู หาลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน

#Marketing / PR

 • Account Executive เงินเดือน 22,000-35,000 บาท หน้าที่ Account Executive : ติดต่อประสานงานกับลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลและบริหารจัดการแผนการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • Marketing Executive / Officer เงินเดือน 15,000-40,000 บาท หน้าที่ Marketing Executive / Officer : สร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาด สำรวจตลาดและช่วยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สร้างวัสดุทางการตลาด ประสานงานกับผู้ฝึกอบรมเฉพาะทางและจัดสัมมนา พัฒนาทำให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักรวมทั้งทำเรื่องสื่อสารการตลาด ช่วยทีมเทคนิคและทีมขายในการจัดสัมมนาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณการตลาด
 • Customer Service Executive (Coordinator / Order Administrator) เงินเดือน 15,000-30,000 บาท หน้าที่ ช่วยงานผู้จัดการฝ่ายในเรื่องการบริการลูกค้า รวมถึงการรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ติดตามและตรวจสอบการนำส่ง สื่อสารและแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ลูกค้าทราบ เตรียมเอกสารสั่งงาน ประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน จัดเตรียมรายงาน จัดการข้อร้องเรียน และดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนเด็กจบใหม่

#Sales

 • ตำแหน่ง Sales Coordinator (General) เงินเดือน 15,000-25,000 บาท หน้าที่ ช่วยเหลือทีมงานขาย ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายและออกใบสั่งขายเป็นประจำทุกวัน ประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในกระบวนการการซื้อขาย จัดทำรายงานการขายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าเข้าคลัง และ พิสูจน์ยอดคงคลัง
 • ตำแหน่ง Sales Executive / Officer เงินเดือน 15,000-28,000 บาท หน้าที่ หาลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจในระดับสูง ช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆด้านของกระบวนการขาย ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆของการขาย
 • ตำแหน่ง Store / Shop Staff เงินเดือน 20,000-30,000 บาท หน้าที่ ช่วยเหลือลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นและสุภาพ ให้คำแนะนำและช่วยลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวลูกค้าเองและสำหรับซื้อเป็นของขวัญ ทำการขายโดยใช้ระบบ POS ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดูแลเรื่องสต็อกสินค้าและทำความสะอาดร้านค้า เพื่อให้ร้านดูดี และสะดวกต่อการให้บริการแก่ลูกค้า จัดเรียงสินค้า และย้ายที่วางสินค้าเมื่อจำเป็น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดหรืองานต่างๆร่วมกับชุมชน รักษาร้านให้สะอาดและมีความปลอดภัย

#Medical & Science

 • ตำแหน่ง Medical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายทางการแพทย์) เงินเดือน 25,000-45,000 บาท หน้าที่ ดูแลและให้บริการลูกค้าปัจจุบัน ช่วยพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการให้บริการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และ ขยายฐานลูกค้า

#Information Technology

 • ตำแหน่ง Database Administrator เงินเดือน 17,000-50,000 บาท หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เก็บฐานข้อมูลเพื่อให้มีความคงที่แน่นอนและเชื่อถือได้
 • ตำแหน่ง Digital Marketing Analyst เงินเดือน 25,000-40,000 บาท หน้าที่ จัดการด้านการตลาดออนไลน์ เขียนบทความ และเนื้อหาให้กับลูกค้า พัฒนาและปรับปรุงการทำการตลาดบนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet (Digital Marketing) ของบริษัท ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ และหน้า Landing Pages ของบริษัท(หน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่จะปรากฎต่อหน้าลูกค้าที่คลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ทั่วโลก)

ขอบคุณข้อมูล Thailand Salary Guide 2018

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่นๆ

เงินเดือนนักบิน แอร์โฮสเตส การบินไทย รายได้เท่าไร

10 เว็บไซต์สร้าง Resume ทำง่ายไม่กี่นาที เพิ่มโอกาสได้งานใหม่ เงินเดือนสูง

แอบส่อง ประเทศที่เงินเดือนสูงที่สุดในโลก เค้าได้เงินเท่าไหร่? แล้วเราอยู่ลำดับไหน?

ต่อรองเงินเดือน ให้ได้ดั่งใจ ควร-ไม่ควรทำอะไรบ้าง

Written by

Nattida K.