จ่ายแน่นอน! เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท รับเงินย้อนหลังตามประกาศราชกิจจาฯ

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เริ่มจ่ายย้อนหลังสิ้นเดือน มกราคม 2562

วันนี้ที่รอคอย! เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท เริ่มจ่ายย้อนหลังมกราคม 2562 นี้

เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562 (ผู้ที่ได้รับเดือนละ 400 บาท ระบบจะปรับให้อัตโนมัติ)

เงินสงเคราะห์บุตร 600

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อความว่า กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และมาตรา 75 ตรี วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 4 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549

(2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ3 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร ซึ่งมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกินสามคน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน

ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราหกร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ข้อ5 การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้จ่ายเต็มเดือน

ข้อ6 ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือกรณีที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ให้งดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเดือนที่บุตร มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี

ข้อ7 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลตามมาตรา 75 จัตวา ต่อไปจนกว่าบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์อยู่มีอายุหกปีบริบูรณ์

ข้อ8 เพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นไปโดยถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตามวรรคหนึ่งได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตรแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิระงับการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรไว้ก่อนได้

ข้อ9 ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวงนี้ ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

เงินสงเคราะห์บุตร 600

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท

1. การรับเพิ่มย้อนหลังต้องยื่นเอกสารอะไรไหม - ไม่ต้องยื่นเอกสารใด

2. ทำไมเงินยังไม่เข้า - เงินจะเข้าสิ้นเดือนมกราคม 2562

3. มีลูกสองคน​ คนแรกเกิด​ ปี59 คนที่สองเกิดปี​ 60 ยื่นเรื่องได้ไหม - สามารถยื่นได้

4. เงินย้อนหลังได้รับเป็นก้อนครั้งเดียวหรือทยอยจ่ายรายเดือน - รับเป็นก้อนทีเดียว

5. เด็กที่เกิดก่อน 25 ธันวาคม 61 ได้รับด้วยไหม - เด็กที่คลอดปี 55/56/57/58/59/60/61 ได้เงินย้อนหลังทุกคน

6. ต้องยื่นเรื่องเอกสารใหม่หรือเปล่า - ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทางสำนักงานประกันสังคมจะประมวลผลจ่ายให้เอง

7. ขาดส่งประกันสังคมจะได้รับเงินไหม - ไม่ได้รับ

8. กรณีไม่เคยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน จะได้สิทธิย้อนหลังหรือไม่ - ขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบ สอบถามได้ที่ สายด่วน 1506

ทั้งนี้ยังมีคุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก สับสนกับ เงินอุดหนุนเด็กของรัฐบาล จึงขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่เกี่ยวกันแต่อย่างใด

**เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทของสำนักงานประกันสังคม ไม่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทของรัฐบาล**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1

ขอบคุณข้อมูล : สาระน่ารู้ประกันสังคม และ www.ratchakitcha.soc.go.th

บทความที่พ่อแม่มือใหม่ห้ามพลาด

4 ตรรกกะวิบัติ นิสัยการใช้เงิน ที่พ่อแม่ชอบสั่งสอนลูก

สอนคำนวณค่าใช้จ่ายพ่อแม่มือใหม่ เลือกแพ็คเกจคลอด 2562 ให้เหมาะกับรายได้

วิธีเก็บเงินค่าเทอม อนุบาลถึง ป.ตรี ออมเงินให้ลูกเรียนจบโดยไม่ต้องกู้ยืม