ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่ายให้สูงสุด 45,000 บาท!

เงินว่างงาน คืออะไร? รู้ไหมตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยคนว่างงานให้ สูงสุด 45,000 บาท!

ถ้าพูดถึงฝันร้ายที่สุดของมนุษย์เงินเดือน ที่ยิ่งกว่า ฝนตก รถติด ลูกค้าเท เจ้านายด่า ก็คงไม่พ้น ตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง เพราะเท่ากับจะไม่มีรายได้อีกต่อไป ใครพอมีเงินเก็บก็ไม่เท่าไหร่ แต่ใครที่มีเงินน้อยนิด ปกติก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วคงเหมือนตกนรกทั้งเป็น จะหางานใหม่ก็ยังไม่รู้จะได้งานเมื่อไหร่  แล้วเดือนต่อไปจะกินอะไรดี จะปลูกผักไว้กินตอนนี้ก็คงจะโตไม่ทันแล้ว

แต่ถ้าใครเคยจ่ายประกันสังคมไว้ยังมีทางรอด เพราะในกรณี ว่างงาน ไม่ว่าจะเพราะลาออกเองหรือถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่าย เงินว่างงาน ให้ สูงสุดถึง 45,000 บาท! ใครเคยคิดว่าเงินประกันสังคมที่จ่ายไปเดือนละ 750 บาทเสียเปล่า ต้องคิดใหม่แล้วล่ะ

เงินว่างงาน คืออะไร ?

เงินทดแทนระหว่างการว่างงาน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เงินว่างงาน คือ เงินที่ทางสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายให้เราในกรณีที่เรากลายเป็นผู้ว่างงาน ไม่ว่าจะเพราะ ลาออกเอง หรือ ถูกเลิกจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดแทนดังนี้

เงินว่างงาน

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) โดยจะจ่ายให้ 50% ของเงินเดือนเฉลี่ย สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (ถึงเงินเดือนที่ได้รับจริงจะสูงกว่านี้ ก็จะคิดสูงสุดแค่ 15,000 บาทเท่านั้น)

ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน 15,000 บาท ได้เงินทดแทน 50% = เดือนละ 7,500 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วจะได้เงินว่างงานสูงสุด 45,000 บาท นั่นเองค่ะ

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

กรณีนี้จะได้เงินน้อยกว่าแบบแรก โดยจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) โดยจะจ่ายให้ 30% ของเงินเดือนเฉลี่ย สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท ได้เงินทดแทน 30% = เดือนละ 4,500 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมแล้วจะได้เงินว่างงานสูงสุด 13,500 บาท ค่ะ

3. กรณียื่นคำขอรับเงินว่างงานเกิน 1 ครั้ง ใน 1 ปี

เราสามารถขอรับเงินว่างงานได้หลายครั้งภายใน 1 ปี แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ในกรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง สามารถขอเงินทดแทนได้หลายครั้ง แต่รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อปี
 • ในกรณีว่างงานเพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถขอเงินทดแทนได้หลายครั้ง แต่ต้องรวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับเงินว่างงาน

 1. จ่ายเงินประกันสังคมมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน
 • มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 • ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน นับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
 • ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 • เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
 • ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 • ต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีต่อไปนี้
  -  ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  -  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  -  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
  -  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
  -  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  -  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 • ขั้นตอนการขอรับเงินว่างงาน

  1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก และรายงานตัวตามกำหนดนัด
  2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

  เห็นไหมคะ เงินประกันสังคมที่เราจ่าย ๆ กันไปราวเดือนละ 750 บาท ไม่ได้เสียเปล่า เพราะนอกจากจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้แล้ว ยังมีเงินชดเชยให้ในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นว่างงานอีกต่างหาก แม้จะไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เลย

  Credit : www.sso.go.th

  คลิกอ่านเรื่องนี้

  ขาดส่งประกันสังคม ต้องทำอย่างไร?

  เกษียณแล้วอย่าพลาด ประกันสังคมคืนเงินให้นะ

  เล็งเพิ่มเพดานเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายได้สูงยิ่งจ่ายเยอะ